هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StatelessRandomUniformV2

عمومی StatelessRandomUniformV2 کلاس نهایی

مقادیر تصادفی شبه تصادفی قطعی را از یک توزیع یکنواخت به دست می آورد.

مقادیر تولید شده از توزیع یکنواخت در محدوده «[0، 1)» پیروی می کنند. کران پایین 0 در محدوده گنجانده شده است، در حالی که کران بالایی 1 حذف می شود.

خروجی ها یک تابع قطعی از «شکل»، «کلید»، «کنتر» و «الگ» هستند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش تعداد، T گسترش تعداد> StatelessRandomUniformV2 <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <؟> کلید، عملوند <؟> ضد، عملوند <صحیح> ALG، کلاس <U> dtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformV2 جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T گسترش تعداد> StatelessRandomUniformV2 <شناور>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <؟> کلید، عملوند <؟> ضد، عملوند <صحیح> ALG)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformV2 جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر تصادفی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StatelessRandomUniformV2 <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <؟> کلید، عملوند <؟> ضد، عملوند <صحیح> ALG، کلاس <U> dtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
کلید کلید برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (شکل uint64 [1]).
پیشخوان شمارنده اولیه برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (بسته به الگوریتم uint64 [2] یا uint64 [1] شکل دهید). اگر بردار بزرگتری داده شود، فقط قسمت مورد نیاز در سمت چپ (یعنی [:N]) استفاده خواهد شد.
alg الگوریتم RNG (شکل int32[]).
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatelessRandomUniformV2

عمومی استاتیک StatelessRandomUniformV2 <شناور> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <؟> کلید، عملوند <؟> ضد، عملوند <صحیح> ALG)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StatelessRandomUniformV2 جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
کلید کلید برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (شکل uint64 [1]).
پیشخوان شمارنده اولیه برای الگوریتم RNG مبتنی بر شمارنده (بسته به الگوریتم uint64 [2] یا uint64 [1] شکل دهید). اگر بردار بزرگتری داده شود، فقط قسمت مورد نیاز در سمت چپ (یعنی [:N]) استفاده خواهد شد.
alg الگوریتم RNG (شکل int32[]).
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از StatelessRandomUniformV2

عمومی خروجی <U> خروجی ()

مقادیر تصادفی با شکل مشخص.