هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StridedSliceGrad

عمومی StridedSliceGrad کلاس نهایی

گرادیان «StridedSlice» را برمی‌گرداند.

از آنجایی که «StridedSlice» تکه‌هایی از «ورودی» خود را که اندازه «شکل» است، برش می‌دهد، گرادیان آن همان شکل را خواهد داشت (که در اینجا به عنوان «شکل» ارسال می‌شود. گرادیان در هر عنصری که برش انتخاب نکرده باشد صفر خواهد بود.

آرگومان‌ها مانند StridedSliceGrad هستند با این تفاوت که «dy» گرادیان ورودی است که باید منتشر شود و «شکل» شکل «ورودی» «StridedSlice» است.

کلاس های تو در تو

کلاس StridedSliceGrad.Options ویژگی اختیاری برای StridedSliceGrad

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص StridedSliceGrad.Options
beginMask (بلند beginMask)
شخص <U، T گسترش تعداد> StridedSliceGrad <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <T> آغاز خواهد شد، عملوند <T> پایان، عملوند <T> گام، عملوند <U> DY، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات StridedSliceGrad جدید را بسته بندی می کند.
شخص StridedSliceGrad.Options
ellipsisMask (بلند ellipsisMask)
شخص StridedSliceGrad.Options
endMask (بلند endMask)
شخص StridedSliceGrad.Options
newAxisMask (بلند newAxisMask)
خروجی <U>
شخص StridedSliceGrad.Options
shrinkAxisMask (بلند shrinkAxisMask)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StridedSliceGrad.Options beginMask (بلند beginMask)

عمومی استاتیک StridedSliceGrad <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <T> آغاز خواهد شد، عملوند <T> پایان، عملوند <T> گام، عملوند <U> DY، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات StridedSliceGrad جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StridedSliceGrad

عمومی استاتیک StridedSliceGrad.Options ellipsisMask (بلند ellipsisMask)

عمومی استاتیک StridedSliceGrad.Options endMask (بلند endMask)

عمومی استاتیک StridedSliceGrad.Options newAxisMask (بلند newAxisMask)

عمومی خروجی <U> خروجی ()

عمومی استاتیک StridedSliceGrad.Options shrinkAxisMask (بلند shrinkAxisMask)