هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

StringLower

عمومی StringLower کلاس نهایی

همه کاراکترهای بزرگ را به جانشینی با حروف کوچک تبدیل می کند.

مثال:

>>> tf.strings.lower("رشته CamelCase و ALL CAPS")

کلاس های تو در تو

کلاس StringLower.Options ویژگی اختیاری برای StringLower

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص StringLower
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StringLower جدید را بسته بندی می کند.
شخص StringLower.Options
را پشتیبانی می کند (رمزگذاری رشته)
خروجی <رشته>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک StringLower ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات StringLower جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ورودی باید با حروف کوچک باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از StringLower

عمومی استاتیک StringLower.Options را پشتیبانی می کند (رمزگذاری رشته)

مولفه های
رمزگذاری رمزگذاری کاراکتر «ورودی». مقادیر مجاز "" و "utf-8" هستند. مقدار '' به عنوان ASCII تفسیر می شود.

عمومی خروجی <رشته> خروجی ()