هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TPUOrdinalSelector

عمومی TPUOrdinalSelector کلاس نهایی

انتخابگر هسته TPU Op.

این عملیات مجموعه ای از هسته های TPU (برای گرم کردن) یا یک هسته TPU واحد (برای استنتاج منظم) برای اجرای برنامه TPU روی آن تولید می کند. خروجی توسط TPUPpartitionedCall مصرف می شود.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص TPUOrdinalSelector
ایجاد ( محدوده دامنه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات TPUOrdinalSelector جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
deviceOrdinals ()
وکتور 1 یا چند هسته TPU.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TPUOrdinalSelector ایجاد ( محدوده دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات TPUOrdinalSelector جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPUOrdinalSelector

عمومی خروجی <صحیح> deviceOrdinals ()

وکتور 1 یا چند هسته TPU.