هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TPUPartitionedInput

عمومی TPUPartitionedInput کلاس نهایی

عملیاتی که لیستی از ورودی های پارتیشن بندی شده را با هم گروه بندی می کند. این عملیات

کلاس های تو در تو

کلاس TUPpartitionedInput.Options ویژگی اختیاری برای TPUPartitionedInput

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TPUPartitionedInput <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TPUPpartitionedInput جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
دسته ای که نمایانگر شکل کامل تانسورهای تقسیم شده است.
شخص TPUPartitionedInput.Options
partitionDim (بلند partitionDim)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TPUPartitionedInput <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TPUPpartitionedInput جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ها فهرستی از ورودی های پارتیشن بندی شده که باید شکل یکسانی داشته باشند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPUPpartitionedInput

عمومی خروجی <T> خروجی ()

دسته ای که نمایانگر شکل کامل تانسورهای تقسیم شده است.

عمومی استاتیک TPUPartitionedInput.Options partitionDim (بلند partitionDim)

مولفه های
partitionDim یک عدد صحیح توصیف می کند که کدام بعد تقسیم شده است. -1 به این معنی است که آن ورودی ها تکرار می شوند.