هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TPURoundRobin

کلاس نهایی عمومی TPURoundRobin

متعادل‌سازی بار دور بر روی هسته‌های TPU.

یک عملیات متعادل کننده بار که در میان هسته های TPU قرار می گیرد.

این عملیات بین اعداد صحیح در [0، NumTPUCoresVisiblePerHost] گرد می شود. برای ارتباط با عملیات های TensorFlow که یک هسته TPU را به عنوان ورودی می گیرند که محاسبات را روی آن انجام می دهند، مانند «TPUPpartitionedCall» مفید است.

device_ordinal: یک عدد صحیح در [0، NumTPUCoresVisiblePerHost].

روش های عمومی

خروجی <عدد صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک TPURoundRobin
ایجاد ( حوزه دامنه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید TPURoundRobin را بسته بندی می کند.
خروجی <عدد صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Integer> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد TPURoundRobin استاتیک عمومی ( حوزه دامنه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات جدید TPURoundRobin را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPURoundRobin

خروجی عمومی <Integer> deviceOrdinal ()