TensorArrayPack.Options

TensorArrayPack.Options کلاس استاتیک عمومی

ویژگی اختیاری برای TensorArrayPack

روش های عمومی

TensorArrayPack.Options
elementShape ( شکل elementShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی TensorArrayPack.Options elementShape ( شکل elementShape)