هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArraySplit

کلاس نهایی عمومی TensorArraySplit

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر TensorArray تقسیم کنید.

با فرض اینکه "طول" مقادیری به خود می گیرد

(n0, n1, ..., n(T-1))
   
و «مقدار» شکل دارد

(n0 + n1 + ... + n(T-1) x d0 x d1 x ...),
   
این مقادیر را به یک TensorArray با تانسور T تقسیم می کند.

اندیس TensorArray t تانسور فرعی مقادیر با موقعیت شروع خواهد بود

(n0 + n1 + ... + n(t-1), 0, 0, ...)
   
و داشتن اندازه

nt x d0 x d1 x ...
   

روش های عمومی

خروجی <Float>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorArraySplit
ایجاد ( دامنه دامنه ، دسته عملوند <?>، مقدار عملوند <T>، طولهای عملوند <طولانی، عملوند <Float> flowIn)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArraySplit جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Float>
جریان بیرون ()
یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Float> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد TensorArraySplit ایستا عمومی (حوزه دامنه ، دسته عملوند <?>، مقدار عملوند <T>، طول های عملوند <Long>، عملوند <Float> flowIn)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArraySplit جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray.
ارزش تانسور الحاقی برای نوشتن به TensorArray.
طول ها بردار طول ها، نحوه تقسیم ردیف های مقدار به TensorArray.
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArraySplit

خروجی عمومی <Float> flowOut ()

یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.

،
کلاس نهایی عمومی TensorArraySplit

داده ها را از مقدار ورودی به عناصر TensorArray تقسیم کنید.

با فرض اینکه "طول" مقادیری به خود می گیرد

(n0, n1, ..., n(T-1))
   
و «مقدار» شکل دارد

(n0 + n1 + ... + n(T-1) x d0 x d1 x ...),
   
این مقادیر را به یک TensorArray با تانسور T تقسیم می کند.

اندیس TensorArray t تانسور فرعی مقادیر با موقعیت شروع خواهد بود

(n0 + n1 + ... + n(t-1), 0, 0, ...)
   
و داشتن اندازه

nt x d0 x d1 x ...
   

روش های عمومی

خروجی <Float>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorArraySplit
ایجاد ( دامنه دامنه ، دسته عملوند <?>، مقدار عملوند <T>، طولهای عملوند <طولانی، عملوند <Float> flowIn)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArraySplit جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Float>
جریان بیرون ()
یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Float> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد TensorArraySplit ایستا عمومی (حوزه دامنه ، دسته عملوند <?>، مقدار عملوند <T>، طول های عملوند <Long>، عملوند <Float> flowIn)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArraySplit جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray.
ارزش تانسور الحاقی برای نوشتن به TensorArray.
طول ها بردار طول ها، نحوه تقسیم ردیف های مقدار به TensorArray.
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArraySplit

خروجی عمومی <Float> flowOut ()

یک اسکالر شناور که زنجیره مناسب عملیات را اعمال می کند.