هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArrayWrite

عمومی TensorArrayWrite کلاس نهایی

یک عنصر را روی tensor_array فشار دهید.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorArrayWrite
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <صحیح> شاخص، عملوند <T> ارزش، عملوند <شناور> flowIn)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayWrite جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
flowOut ()
یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorArrayWrite ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته، عملوند <صحیح> شاخص، عملوند <T> ارزش، عملوند <شناور> flowIn)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayWrite جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته یک TensorArray.
فهرست مطالب موقعیتی که در داخل TensorArray باید روی آن نوشت.
ارزش تانسور برای نوشتن به TensorArray.
جریان در یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayWrite

عمومی خروجی <شناور> flowOut ()

یک اسکالر شناور که زنجیره‌بندی مناسب عملیات را اعمال می‌کند.