هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListPushBackBatch

عمومی TensorListPushBackBatch کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorListPushBackBatch
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandles، عملوند <T> تانسور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListPushBackBatch جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorListPushBackBatch ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandles، عملوند <T> تانسور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListPushBackBatch جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListPushBackBatch

عمومی خروجی <؟> outputHandles ()