هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorListResize

عمومی TensorListResize کلاس نهایی

اندازه لیست را تغییر می دهد.

input_handle: اندازه لیست ورودی: اندازه لیست خروجی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص TensorListResize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <صحیح> اندازه)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListResize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorListResize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، عملوند <صحیح> اندازه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListResize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListResize

عمومی خروجی <؟> outputHandle ()