هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorMapSize

عمومی TensorMapSize کلاس نهایی

تعداد تانسورها را در نقشه تانسور ورودی برمی‌گرداند.

input_handle: اندازه نقشه ورودی: تعداد تانسورها در نقشه

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص TensorMapSize
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapSize جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorMapSize ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapSize جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorMapSize

عمومی خروجی <صحیح> اندازه ()