هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorMapStackKeys

TensorMapStackKeys کلاس نهایی عمومی

یک پشته Tensor از تمام کلیدها در یک نقشه تانسور را برمی‌گرداند.

input_handle: کلیدهای نقشه ورودی: تانسور برگشتی همه کلیدهای نقشه

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorMapStackKeys <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، کلاس <T> keyDtype)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapStackKeys جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorMapStackKeys <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle، کلاس <T> keyDtype)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorMapStackKeys جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorMapStackKeys

عمومی خروجی <T> کلید ()