هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorScatterMax

کلاس نهایی عمومی TensorScatterMax

یک به روز رسانی پراکنده را به تانسوری اعمال کنید که حداکثر عنصر را می گیرد.

یک تانسور جدید کپی‌شده از «تانسور» را برمی‌گرداند که مقادیر آن از نظر عنصر حداکثر بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها براساس شاخص‌ها است.

>>> تانسور = [0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0] >>> شاخص ها = [[1]، [4]، [5]] >>> به روز رسانی = [1، -1 , 1] >>> tf.tensor_scatter_nd_max(tensor، شاخص ها، به روز رسانی ها).numpy() آرایه([0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0], dtype=int32)

برای جزئیات بیشتر به tf.tensor_scatter_nd_update مراجعه کنید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ایستا <T، U گسترش تعداد> TensorScatterMax <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorScatterMax جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور جدید کپی شده از تانسور که مقادیر آن از نظر عنصر حداکثر بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها بر اساس شاخص‌ها است.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا TensorScatterMax <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorScatterMax جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تانسور تانسور برای به روز رسانی.
شاخص ها تانسور شاخص
به روز رسانی ها به روز رسانی برای پراکندگی در خروجی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorScatterMax

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک تانسور جدید کپی شده از تانسور که مقادیر آن از نظر عنصر حداکثر بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها بر اساس شاخص‌ها است.

،
کلاس نهایی عمومی TensorScatterMax

یک به روز رسانی پراکنده را به تانسوری اعمال کنید که حداکثر عنصر را می گیرد.

یک تانسور جدید کپی‌شده از «تانسور» را برمی‌گرداند که مقادیر آن از نظر عنصر حداکثر بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها براساس شاخص‌ها است.

>>> تانسور = [0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0] >>> شاخص ها = [[1]، [4]، [5]] >>> به روز رسانی = [1، -1 , 1] >>> tf.tensor_scatter_nd_max(tensor، شاخص ها، به روز رسانی ها).numpy() آرایه([0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0], dtype=int32)

برای جزئیات بیشتر به tf.tensor_scatter_nd_update مراجعه کنید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
ایستا <T، U گسترش تعداد> TensorScatterMax <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorScatterMax جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور جدید کپی شده از تانسور که مقادیر آن از نظر عنصر حداکثر بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها بر اساس شاخص‌ها است.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا TensorScatterMax <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، تانسور عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، به روز رسانی های عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorScatterMax جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تانسور تانسور برای به روز رسانی.
شاخص ها تانسور شاخص
به روز رسانی ها به روز رسانی برای پراکندگی در خروجی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorScatterMax

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک تانسور جدید کپی شده از تانسور که مقادیر آن از نظر عنصر حداکثر بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها بر اساس شاخص‌ها است.