هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorScatterMin

عمومی TensorScatterMin کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> TensorScatterMin <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <T> به روز رسانی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TensorScatterMin را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور جدید کپی شده از تانسور که مقادیر آن از نظر عنصر حداقل بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها بر اساس شاخص‌ها است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorScatterMin <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <T> به روز رسانی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TensorScatterMin را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تانسور تانسور برای به روز رسانی.
شاخص ها تانسور شاخص
به روز رسانی ها به روز رسانی برای پراکندگی در خروجی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorScatterMin

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک تانسور جدید کپی شده از تانسور که مقادیر آن از نظر عنصر حداقل بین تانسور و به‌روزرسانی‌ها بر اساس شاخص‌ها است.