هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ThreadPoolHandle

عمومی ThreadPoolHandle کلاس نهایی

مجموعه داده‌ای ایجاد می‌کند که از یک مجموعه رشته سفارشی برای محاسبه «مجموعه داده‌های ورودی» استفاده می‌کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ThreadPoolHandle.Options ویژگی اختیاری برای ThreadPoolHandle

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ThreadPoolHandle.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص ThreadPoolHandle
ایجاد ( محدوده دامنه، numThreads بلند، رشته DISPLAYNAME، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ThreadPoolHandle جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
دسته ()
منبعی که می تواند توسط یک یا چند عملیات ExperimentalThreadPoolDataset مصرف شود.
شخص ThreadPoolHandle.Options
maxIntraOpParallelism (بلند maxIntraOpParallelism)
شخص ThreadPoolHandle.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ThreadPoolHandle.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی استاتیک ThreadPoolHandle ایجاد ( محدوده دامنه، numThreads بلند، رشته DISPLAYNAME، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ThreadPoolHandle جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
numThreads تعداد نخ ها در مخزن نخ.
نمایش نام یک نام قابل خواندن توسط انسان برای رشته هایی که ممکن است در برخی تجسم ها قابل مشاهده باشد. threadpool
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ThreadPoolHandle

عمومی خروجی <؟> دسته ()

منبعی که می تواند توسط یک یا چند عملیات ExperimentalThreadPoolDataset مصرف شود.

عمومی استاتیک ThreadPoolHandle.Options maxIntraOpParallelism (بلند maxIntraOpParallelism)

مولفه های
maxIntraOpParallelism حداکثر درجه موازی برای استفاده در عملیاتی که روی این Threadpool اجرا می شود.

عمومی استاتیک ThreadPoolHandle.Options sharedName (رشته sharedName)