هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

UpperBound

عمومی حد بالایی کلاس نهایی

upper_bound ( sorted_search_values, values) را در امتداد هر ردیف اعمال می کند.

هر مجموعه از ردیف‌ها با شاخص یکسان در (ورودی‌های_ sorted، مقادیر) به‌طور مستقل بررسی می‌شوند. ردیف حاصل معادل فراخوانی «np.searchsorted(sorted_inputs, values, side='right')» است.

نتیجه یک شاخص جهانی برای کل «تنسور» نیست، بلکه فقط شاخصی در بعد آخر است.

یک مثال دو بعدی: sorted_sequence = [[0, 3, 9, 9, 10], [1, 2, 3, 4, 5]] مقادیر = [[2, 4, 9], [0, 2, 6 ]]

نتیجه = کران بالا (توالی_مرتب شده، مقادیر)

نتیجه == [[1، 2، 4]، [0، 2، 5]]

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش شماره، T> حد بالایی <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش ها، کلاس <U> outType)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UpperBound جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> حد بالایی <صحیح>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UpperBound جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>
خروجی ()
یک «تنسور» با همان شکل «مقدار».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک حد بالایی <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش ها، کلاس <U> outType)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UpperBound جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی های مرتب شده تانسور 2 بعدی که در آن هر ردیف مرتب شده است.
ارزش های تانسور دوبعدی با همان تعداد ردیف «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده». حاوی مقادیری است که در «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده» جستجو می‌شوند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UpperBound

عمومی استاتیک حد بالایی <صحیح> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UpperBound جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی های مرتب شده تانسور 2 بعدی که در آن هر ردیف مرتب شده است.
ارزش های تانسور دوبعدی با همان تعداد ردیف «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده». حاوی مقادیری است که در «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده» جستجو می‌شوند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UpperBound

عمومی خروجی <U> خروجی ()

یک «تنسور» با همان شکل «مقدار». این شامل آخرین شاخص اسکالر در آخرین بعد است که در آن مقادیر را می توان بدون تغییر خاصیت مرتب شده درج کرد.