هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

VariableShape

کلاس نهایی عمومی VariableShape

شکل متغیری را که توسط «منبع» به آن اشاره شده است، برمی‌گرداند.

این عملیات یک تانسور عدد صحیح 1 بعدی را برمی گرداند که شکل "ورودی" را نشان می دهد.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 shape(t) ==> [2, 2, 3]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص VariableShape <صحیح>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VariableShape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
شخص <T گسترش تعداد> VariableShape <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی، کلاس <T> outType)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VariableShape جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک VariableShape <صحیح> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VariableShape جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از VariableShape

عمومی استاتیک VariableShape <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> ورودی، کلاس <T> outType)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات VariableShape جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از VariableShape

عمومی خروجی <T> خروجی ()