هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Where3

کلاس نهایی عمومی Where3

بسته به «شرایط»، عناصر را از «x» یا «y» انتخاب می‌کند.

تانسورهای «x» و «y» همگی باید یک شکل باشند و خروجی نیز آن شکل را خواهد داشت.

اگر «x» و «y» اسکالر هستند، تانسور شرط باید یک اسکالر باشد. اگر «x» و «y» بردار یا رتبه بالاتری باشند، «شرط» باید یا یک اسکالر باشد، یا بردار با اندازه‌ای که با بعد اول «x» مطابقت داشته باشد، یا باید همان شکل «x» باشد.

تانسور شرط به عنوان یک ماسک عمل می کند که بر اساس مقدار هر عنصر انتخاب می کند که آیا عنصر / ردیف مربوطه در خروجی باید از «x» (در صورت درست) یا «y» (اگر نادرست) گرفته شود.

اگر «شرط» یک بردار باشد و «x» و «y» ماتریس‌های رتبه بالاتری هستند، آنگاه انتخاب می‌کند که کدام ردیف (بعد بیرونی) را از «x» و «y» کپی کند. اگر «شرط» شکلی مشابه «x» و «y» داشته باشد، انتخاب می‌کند کدام عنصر را از «x» و «y» کپی کند.

به عنوان مثال:

# 'condition' tensor is [[True, False]
 #            [False, True]]
 # 't' is [[1, 2],
 #     [3, 4]]
 # 'e' is [[5, 6],
 #     [7, 8]]
 select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]
 
 
 # 'condition' tensor is [True, False]
 # 't' is [[1, 2],
 #     [3, 4]]
 # 'e' is [[5, 6],
 #     [7, 8]]
 select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]
 
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> Where3 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> شرایط، عملوند <T> X، عملوند <T> Y)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Where3 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
= یک «تنسور» با نوع و شکل «x» و «y».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Where3 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> شرایط، عملوند <T> X، عملوند <T> Y)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Where3 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس = یک "تنسور" که ممکن است شکلی مشابه "شرط" داشته باشد. اگر «شرط» رتبه 1 باشد، «x» ممکن است رتبه بالاتری داشته باشد، اما بعد اول آن باید با اندازه «شرط» مطابقت داشته باشد.
y = یک «تنسور» با همان نوع و شکل «x».
برمی گرداند
 • نمونه جدیدی از Where3

عمومی خروجی <T> خروجی ()

= یک «تنسور» با نوع و شکل «x» و «y».