UInt8

UInt8 คลาสสาธารณะ

แสดงถึงจำนวนเต็ม 8 บิตที่ไม่ได้ลงนาม

วิธีการสาธารณะ

สองเท่า
ลอย
ภายใน
ยาว

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะ double doubleValue ()

สาธารณะลอย floatValue ()

int สาธารณะ intValue ()

สาธารณะ long longValue ()