มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

tf.compat.v1.SummaryMetadata.PluginData

A ProtocolMessage

content bytes content
plugin_name string plugin_name