امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tf.keras.estimator

Keras estimator API.

Functions

model_to_estimator(...): Constructs an Estimator instance from given keras model.