امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tf.keras.wrappers

Public API for tf.keras.wrappers namespace.

Modules

scikit_learn module: Wrapper for using the Scikit-Learn API with Keras models.