หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.argmin

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

ส่งกลับค่าดัชนีที่มีค่าน้อยที่สุดทั่วแกนของเมตริกซ์

ผลตอบแทนดัชนีที่เล็กที่สุดในกรณีของความสัมพันธ์

input Tensor ต้องเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้: float32 , float64 , int32 , uint8 , int16 , int8 , complex64 , int64 , qint8 , quint8 , qint32 , bfloat16 , uint16 , complex128 , half , uint32 , uint64
axis Tensor ต้องเป็นหนึ่งในประเภทต่อไปนี้: int32 , int64 int32 หรือ int64 จะต้องอยู่ในช่วง -rank(input), rank(input)) อธิบายที่แกนของ Tensor ป้อนข้อมูลเพื่อลดทั่ว สำหรับเวกเตอร์ใช้แกน = 0
output_type ตัวเลือก tf.DType จาก: tf.int32, tf.int64 เริ่มต้นที่ tf.int64
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

Tensor ประเภท output_type

การใช้งาน:

 import tensorflow as tf
a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
b = tf.math.argmin(input = a)
c = tf.keras.backend.eval(b)
# c = 0
# here a[0] = 1 which is the smallest element of a across axis 0