หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.equal

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงของ (x == y) องค์ประกอบที่ชาญฉลาด

ที่ใช้ในโน๊ตบุ๊ค

ที่ใช้ในการสอน

ดำเนินการ ออกอากาศ ที่มีการขัดแย้งและจากนั้นการเปรียบเทียบความเสมอภาคองค์ประกอบฉลาดกลับ Tensor ของค่าบูลีน

ตัวอย่างเช่น:

x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant(2)
tf.math.equal(x, y)
<tf.Tensor: shape=(2,), dtype=bool, numpy=array([ True,  False])>
x = tf.constant([2, 4])
y = tf.constant([2, 4])
tf.math.equal(x, y)
<tf.Tensor: shape=(2,), dtype=bool, numpy=array([ True,  True])>

x tf.Tensor หรือ tf.sparse.SparseTensor หรือ tf.IndexedSlices
y tf.Tensor หรือ tf.sparse.SparseTensor หรือ tf.IndexedSlices
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

tf.Tensor ประเภทบูลที่มีขนาดเดียวกับที่ของ X หรือ Y

tf.errors.InvalidArgumentError : ถ้ารูปร่างของการขัดแย้งกันไม่ได้