หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tf.math.reduce_all

TensorFlow 1 รุ่น ดูโค้ดบน GitHub

คำนวณ "ตรรกะและ" ขององค์ประกอบข้ามมิติของเมตริกซ์

ลด input_tensor ตามขนาดที่กำหนดใน axis เว้นแต่ keepdims เป็นความจริงยศเมตริกซ์จะลดลง 1 สำหรับแต่ละรายการใน axis หาก keepdims เป็นจริงขนาดลดลงจะถูกเก็บไว้ที่มีความยาว 1

หาก axis คือไม่มีทุกมิติจะลดลงและเมตริกซ์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งจะถูกส่งกลับ

ตัวอย่างเช่น:

 x = tf.constant([[True,  True], [False, False]])
tf.reduce_all(x)  # False
tf.reduce_all(x, 0)  # [False, False]
tf.reduce_all(x, 1)  # [True, False]
 

input_tensor เมตริกซ์บูลเพื่อลด
axis ขนาดที่จะลด หาก None (เริ่มต้น) ลดทุกมิติ จะต้องอยู่ในช่วง [-rank(input_tensor), rank(input_tensor))
keepdims ถ้าเป็นจริงยังคงมีขนาดลดลงมีความยาว 1
name ชื่อสำหรับการดำเนินงาน (ถ้ามี)

ลดเมตริกซ์

numpy ความเข้ากันได้

เทียบเท่ากับ np.all