มีคำถาม? เชื่อมต่อกับชุมชนที่ฟอรัม TensorFlow เยี่ยมชมฟอรัม

Module: tf.tpu

Ops related to Tensor Processing Units.

Modules

experimental module: Public API for tf.tpu.experimental namespace.

Classes

class XLAOptions: XLA compilation options.