TensorFlow Cloud là một thư viện để kết nối môi trường cục bộ của bạn với Google Cloud.

import tensorflow_cloud as tfc

TF_GPU_IMAGE = "tensorflow/tensorflow:latest-gpu"

run_parameters = {
 distribution_strategy='auto',
 requirements_txt='requirements.txt',
 docker_config=tfc.DockerConfig(
  parent_image=TF_GPU_IMAGE,
  image_build_bucket=GCS_BUCKET
 ),
 chief_config=tfc.COMMON_MACHINE_CONFIGS['K80_1X'],
 worker_config=tfc.COMMON_MACHINE_CONFIGS['K80_1X'],
 worker_count=3,
 job_labels={'job': "my_job"}
}

tfc.run(**run_parameters) # Runs your training on Google Cloud!
Chạy trong Notebook
Kho lưu trữ TensorFlow Cloud cung cấp các API giúp dễ dàng chuyển đổi từ xây dựng mô hình cục bộ và gỡ lỗi sang đào tạo phân tán và điều chỉnh siêu tham số trên Google Cloud. Từ bên trong Colab hoặc Kaggle Notebook hoặc tệp kịch bản cục bộ, bạn có thể gửi trực tiếp mô hình của mình để điều chỉnh hoặc đào tạo trên Cloud mà không cần sử dụng Cloud Console.