หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

tff.learning.framework.build_encoded_broadcast_from_model

ดูโค้ดบน GitHub

สร้าง StatefulBroadcastFn สำหรับน้ำหนักของรูปแบบการส่งกลับโดย model_fn

วิธีการนี้จะสร้าง SimpleEncoder น้ำหนักของรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยทุก model_fn กลับเป็นไปโดย encoder_fn

model_fn หลาม callable กับการขัดแย้งใดทำงานที่ส่งกลับ tff.learning.Model
encoder_fn หลาม callable กับอาร์กิวเมนต์เดียวซึ่งคาดว่าจะเป็น tf.Tensor ของรูปร่างและ dtype จะถูกเข้ารหัส ฟังก์ชั่นต้องกลับ tensor_encoding.core.SimpleEncoder ซึ่งคาดว่าจะมี tf.Tensor มีประเภทที่เข้ากันได้เป็น input เพื่อมัน encode วิธี

StatefulBroadcastFn สำหรับการเข้ารหัสและการกระจายเสียงน้ำหนักของรูปแบบที่สร้างขึ้นโดย model_fn

TypeError หาก model_fn หรือ encoder_fn ไม่ได้วัตถุ callable