Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

tff.learning.framework.build_encoded_broadcast_from_model

Xem nguồn trên GitHub

Xây dựng StatefulBroadcastFn cho trọng lượng của mô hình được trả về bởi model_fn .

Phương pháp này tạo ra một SimpleEncoder cho hết gánh nặng của mô hình được tạo ra bởi model_fn , như được trả về bởi encoder_fn .

model_fn Một Python callable không có đối số hàm trả về một tff.learning.Model .
encoder_fn Một Python callable với một đối số duy nhất, được dự kiến sẽ là một tf.Tensor hình dạng và dtype được mã hóa. Các chức năng phải trả lại một tensor_encoding.core.SimpleEncoder , mà hy vọng một tf.Tensor với loại tương thích như đầu vào của nó encode phương pháp.

Một StatefulBroadcastFn để mã hóa và phát sóng các trọng của mô hình được tạo ra bởi model_fn .

TypeError Nếu model_fn hoặc encoder_fn không đối tượng callable.