این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tff.learning.framework.build_encoded_sum_from_model

مشاهده منبع در گیتهاب

ایجاد StatefulAggregateFn برای وزن مدل بازگردانده شده توسط model_fn .

این روش، به آن GatherEncoder برای هر وزن تربیت شدنی از مدل ایجاد شده توسط model_fn ، به عنوان بازگشت encoder_fn .

model_fn پایتون قابل فراخوانی بدون آرگومان تابع است که بازده یک tff.learning.Model .
encoder_fn پایتون قابل فراخوانی با تنها یک آرگومان، که انتظار می رود یک tf.Tensor از شکل و dtype را رمزنگاری کنیم. تابع باید یک بازگشت tensor_encoding.core.SimpleEncoder ، که انتظار tf.Tensor با نوع سازگار به عنوان ورودی به آن encode روش.

StatefulAggregateFn برای رمزگذاری و جمع بندی وزن مدل ایجاد شده توسط model_fn .

TypeError اگر model_fn یا encoder_fn اشیاء قابل فراخوانی است.