سوالی دارید؟ در انجمن بازدید از انجمن TensorFlow با انجمن ارتباط برقرار کنید

tff.learning.framework.enhance

Wraps a tff.learning.Model as an EnhancedModel.

model A tff.learning.Model.

An EnhancedModel. If model has already been wrapped as such, this is a no-op.