Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay

tff.learning.framework.enhance

Wraps a tff.learning.Model as an EnhancedModel.

model A tff.learning.Model.

An EnhancedModel. If model has already been wrapped as such, this is a no-op.