این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

tff.simulation.datasets.build_single_label_dataset

مشاهده منبع در گیتهاب

ساخت یک مجموعه داده های جدید که تنها نمونه با یک برچسب خاص را داراست.

این را می توان برای ایجاد آسیب شناختی غیر IID (در برچسب فضا) مجموعه داده استفاده می شود.

dataset پایه tf.data.Dataset که بازده نمونه هایی است که ساختارهای کلیدی رشته -> تانسور جفت ارزش.
label_key str کلیدی است که برچسب برای مثال نگه می دارد.
desired_label ارزش برچسب برای محدود کردن مجموعه داده و در نتیجه به.

tf.data.Dataset است که تنها نمونه هایی است که یک تطبیق برچسب تشکیل desired_label .