آموزش مجدد یک طبقه بندی تصویر

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت مدل های TF Hub را ببینید

معرفی

مدل های طبقه بندی تصویر میلیون ها پارامتر دارند. آموزش آنها از ابتدا به داده های آموزشی برچسب گذاری شده و قدرت محاسباتی زیادی نیاز دارد. یادگیری انتقالی تکنیکی است که بسیاری از این موارد را با برداشتن یک قطعه از مدلی که قبلاً در مورد یک کار مرتبط آموزش دیده است و استفاده مجدد از آن در یک مدل جدید میانبر می‌کند.

این Colab نشان می دهد که چگونه می توان یک مدل Keras را برای طبقه بندی پنج گونه گل با استفاده از یک TF2 SavedModel از پیش آموزش دیده از TensorFlow Hub برای استخراج ویژگی های تصویر ساخت که بر روی مجموعه داده های بسیار بزرگتر و کلی تر ImageNet آموزش داده شده است. به‌صورت اختیاری، استخراج‌کننده ویژگی را می‌توان در کنار طبقه‌بندی‌کننده جدید اضافه‌شده ("تنظیم دقیق") آموزش داد.

در عوض به دنبال ابزاری هستید؟

این یک آموزش کدگذاری TensorFlow است. اگر شما می خواهید یک ابزار است که فقط ایجاد مدل TensorFlow یا TFLite برای، نگاهی به در make_image_classifier ابزار خط فرمان می شود که نصب توسط بسته PIP tensorflow-hub[make_image_classifier] ، و یا در این COLAB TFLite.

برپایی

import itertools
import os

import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

print("TF version:", tf.__version__)
print("Hub version:", hub.__version__)
print("GPU is", "available" if tf.config.list_physical_devices('GPU') else "NOT AVAILABLE")
TF version: 2.7.0
Hub version: 0.12.0
GPU is available

ماژول TF2 SavedModel را برای استفاده انتخاب کنید

برای شروع، استفاده از https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v2_100_224/feature_vector/4 . همان URL را می توان در کد برای شناسایی SavedModel و در مرورگر شما برای نمایش مستندات آن استفاده کرد. (توجه داشته باشید که مدل‌های با فرمت TF1 Hub در اینجا کار نمی‌کنند.)

شما می توانید مدل TF2 که تولید تصویر بردار ویژگی پیدا اینجا .

چندین مدل ممکن برای امتحان وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک مورد دیگر را در سلول زیر انتخاب کنید و با نوت بوک پیگیری کنید.

model_name = "efficientnetv2-xl-21k" # @param ['efficientnetv2-s', 'efficientnetv2-m', 'efficientnetv2-l', 'efficientnetv2-s-21k', 'efficientnetv2-m-21k', 'efficientnetv2-l-21k', 'efficientnetv2-xl-21k', 'efficientnetv2-b0-21k', 'efficientnetv2-b1-21k', 'efficientnetv2-b2-21k', 'efficientnetv2-b3-21k', 'efficientnetv2-s-21k-ft1k', 'efficientnetv2-m-21k-ft1k', 'efficientnetv2-l-21k-ft1k', 'efficientnetv2-xl-21k-ft1k', 'efficientnetv2-b0-21k-ft1k', 'efficientnetv2-b1-21k-ft1k', 'efficientnetv2-b2-21k-ft1k', 'efficientnetv2-b3-21k-ft1k', 'efficientnetv2-b0', 'efficientnetv2-b1', 'efficientnetv2-b2', 'efficientnetv2-b3', 'efficientnet_b0', 'efficientnet_b1', 'efficientnet_b2', 'efficientnet_b3', 'efficientnet_b4', 'efficientnet_b5', 'efficientnet_b6', 'efficientnet_b7', 'bit_s-r50x1', 'inception_v3', 'inception_resnet_v2', 'resnet_v1_50', 'resnet_v1_101', 'resnet_v1_152', 'resnet_v2_50', 'resnet_v2_101', 'resnet_v2_152', 'nasnet_large', 'nasnet_mobile', 'pnasnet_large', 'mobilenet_v2_100_224', 'mobilenet_v2_130_224', 'mobilenet_v2_140_224', 'mobilenet_v3_small_100_224', 'mobilenet_v3_small_075_224', 'mobilenet_v3_large_100_224', 'mobilenet_v3_large_075_224']

model_handle_map = {
 "efficientnetv2-s": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_s/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-m": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_m/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-l": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_l/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-s-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_s/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-m-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_m/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-l-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_l/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-xl-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_xl/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b0-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_b0/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b1-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_b1/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b2-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_b2/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b3-21k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_b3/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-s-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_s/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-m-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_m/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-l-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_l/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-xl-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_xl/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b0-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_b0/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b1-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_b1/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b2-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_b2/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b3-21k-ft1k": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_ft1k_b3/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b0": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_b0/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b1": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_b1/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b2": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_b2/feature_vector/2",
 "efficientnetv2-b3": "https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet1k_b3/feature_vector/2",
 "efficientnet_b0": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b0/feature-vector/1",
 "efficientnet_b1": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b1/feature-vector/1",
 "efficientnet_b2": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b2/feature-vector/1",
 "efficientnet_b3": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b3/feature-vector/1",
 "efficientnet_b4": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b4/feature-vector/1",
 "efficientnet_b5": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b5/feature-vector/1",
 "efficientnet_b6": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b6/feature-vector/1",
 "efficientnet_b7": "https://tfhub.dev/tensorflow/efficientnet/b7/feature-vector/1",
 "bit_s-r50x1": "https://tfhub.dev/google/bit/s-r50x1/1",
 "inception_v3": "https://tfhub.dev/google/imagenet/inception_v3/feature-vector/4",
 "inception_resnet_v2": "https://tfhub.dev/google/imagenet/inception_resnet_v2/feature-vector/4",
 "resnet_v1_50": "https://tfhub.dev/google/imagenet/resnet_v1_50/feature-vector/4",
 "resnet_v1_101": "https://tfhub.dev/google/imagenet/resnet_v1_101/feature-vector/4",
 "resnet_v1_152": "https://tfhub.dev/google/imagenet/resnet_v1_152/feature-vector/4",
 "resnet_v2_50": "https://tfhub.dev/google/imagenet/resnet_v2_50/feature-vector/4",
 "resnet_v2_101": "https://tfhub.dev/google/imagenet/resnet_v2_101/feature-vector/4",
 "resnet_v2_152": "https://tfhub.dev/google/imagenet/resnet_v2_152/feature-vector/4",
 "nasnet_large": "https://tfhub.dev/google/imagenet/nasnet_large/feature_vector/4",
 "nasnet_mobile": "https://tfhub.dev/google/imagenet/nasnet_mobile/feature_vector/4",
 "pnasnet_large": "https://tfhub.dev/google/imagenet/pnasnet_large/feature_vector/4",
 "mobilenet_v2_100_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v2_100_224/feature_vector/4",
 "mobilenet_v2_130_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v2_130_224/feature_vector/4",
 "mobilenet_v2_140_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v2_140_224/feature_vector/4",
 "mobilenet_v3_small_100_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v3_small_100_224/feature_vector/5",
 "mobilenet_v3_small_075_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v3_small_075_224/feature_vector/5",
 "mobilenet_v3_large_100_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v3_large_100_224/feature_vector/5",
 "mobilenet_v3_large_075_224": "https://tfhub.dev/google/imagenet/mobilenet_v3_large_075_224/feature_vector/5",
}

model_image_size_map = {
 "efficientnetv2-s": 384,
 "efficientnetv2-m": 480,
 "efficientnetv2-l": 480,
 "efficientnetv2-b0": 224,
 "efficientnetv2-b1": 240,
 "efficientnetv2-b2": 260,
 "efficientnetv2-b3": 300,
 "efficientnetv2-s-21k": 384,
 "efficientnetv2-m-21k": 480,
 "efficientnetv2-l-21k": 480,
 "efficientnetv2-xl-21k": 512,
 "efficientnetv2-b0-21k": 224,
 "efficientnetv2-b1-21k": 240,
 "efficientnetv2-b2-21k": 260,
 "efficientnetv2-b3-21k": 300,
 "efficientnetv2-s-21k-ft1k": 384,
 "efficientnetv2-m-21k-ft1k": 480,
 "efficientnetv2-l-21k-ft1k": 480,
 "efficientnetv2-xl-21k-ft1k": 512,
 "efficientnetv2-b0-21k-ft1k": 224,
 "efficientnetv2-b1-21k-ft1k": 240,
 "efficientnetv2-b2-21k-ft1k": 260,
 "efficientnetv2-b3-21k-ft1k": 300, 
 "efficientnet_b0": 224,
 "efficientnet_b1": 240,
 "efficientnet_b2": 260,
 "efficientnet_b3": 300,
 "efficientnet_b4": 380,
 "efficientnet_b5": 456,
 "efficientnet_b6": 528,
 "efficientnet_b7": 600,
 "inception_v3": 299,
 "inception_resnet_v2": 299,
 "nasnet_large": 331,
 "pnasnet_large": 331,
}

model_handle = model_handle_map.get(model_name)
pixels = model_image_size_map.get(model_name, 224)

print(f"Selected model: {model_name} : {model_handle}")

IMAGE_SIZE = (pixels, pixels)
print(f"Input size {IMAGE_SIZE}")

BATCH_SIZE = 16
Selected model: efficientnetv2-xl-21k : https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_xl/feature_vector/2
Input size (512, 512)

مجموعه داده Flowers را تنظیم کنید

اندازه ورودی ها برای ماژول انتخاب شده به طور مناسب تغییر می کند. تقویت مجموعه داده (یعنی تحریف های تصادفی یک تصویر در هر بار خواندن آن) آموزش را بهبود می بخشد، به ویژه. هنگام تنظیم دقیق

data_dir = tf.keras.utils.get_file(
  'flower_photos',
  'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz',
  untar=True)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz
228818944/228813984 [==============================] - 1s 0us/step
228827136/228813984 [==============================] - 1s 0us/step

Found 3670 files belonging to 5 classes.
Using 2936 files for training.
Found 3670 files belonging to 5 classes.
Using 734 files for validation.

تعریف مدل

تمام طول می کشد برای قرار دادن یک طبقه بندی خطی در بالای feature_extractor_layer با ماژول توپی.

برای سرعت، ما شروع با یک غیر تربیت شدنی feature_extractor_layer ، اما شما همچنین می توانید ریز تنظیم فعال برای دقت بیشتر است.

do_fine_tuning = False
print("Building model with", model_handle)
model = tf.keras.Sequential([
  # Explicitly define the input shape so the model can be properly
  # loaded by the TFLiteConverter
  tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=IMAGE_SIZE + (3,)),
  hub.KerasLayer(model_handle, trainable=do_fine_tuning),
  tf.keras.layers.Dropout(rate=0.2),
  tf.keras.layers.Dense(len(class_names),
             kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.0001))
])
model.build((None,)+IMAGE_SIZE+(3,))
model.summary()
Building model with https://tfhub.dev/google/imagenet/efficientnet_v2_imagenet21k_xl/feature_vector/2
Model: "sequential_1"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
 keras_layer (KerasLayer)  (None, 1280)       207615832 
                                 
 dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
                                 
 dense (Dense)        (None, 5)         6405   
                                 
=================================================================
Total params: 207,622,237
Trainable params: 6,405
Non-trainable params: 207,615,832
_________________________________________________________________

آموزش مدل

model.compile(
 optimizer=tf.keras.optimizers.SGD(learning_rate=0.005, momentum=0.9), 
 loss=tf.keras.losses.CategoricalCrossentropy(from_logits=True, label_smoothing=0.1),
 metrics=['accuracy'])
steps_per_epoch = train_size // BATCH_SIZE
validation_steps = valid_size // BATCH_SIZE
hist = model.fit(
  train_ds,
  epochs=5, steps_per_epoch=steps_per_epoch,
  validation_data=val_ds,
  validation_steps=validation_steps).history
Epoch 1/5
183/183 [==============================] - 133s 543ms/step - loss: 0.9221 - accuracy: 0.8996 - val_loss: 0.6271 - val_accuracy: 0.9597
Epoch 2/5
183/183 [==============================] - 94s 514ms/step - loss: 0.6072 - accuracy: 0.9521 - val_loss: 0.5990 - val_accuracy: 0.9528
Epoch 3/5
183/183 [==============================] - 94s 513ms/step - loss: 0.5590 - accuracy: 0.9671 - val_loss: 0.5362 - val_accuracy: 0.9722
Epoch 4/5
183/183 [==============================] - 94s 514ms/step - loss: 0.5532 - accuracy: 0.9726 - val_loss: 0.5780 - val_accuracy: 0.9639
Epoch 5/5
183/183 [==============================] - 94s 513ms/step - loss: 0.5618 - accuracy: 0.9699 - val_loss: 0.5468 - val_accuracy: 0.9556
plt.figure()
plt.ylabel("Loss (training and validation)")
plt.xlabel("Training Steps")
plt.ylim([0,2])
plt.plot(hist["loss"])
plt.plot(hist["val_loss"])

plt.figure()
plt.ylabel("Accuracy (training and validation)")
plt.xlabel("Training Steps")
plt.ylim([0,1])
plt.plot(hist["accuracy"])
plt.plot(hist["val_accuracy"])
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f607ad6ad90>]

png

png

مدل را روی یک تصویر از داده های اعتبارسنجی امتحان کنید:

x, y = next(iter(val_ds))
image = x[0, :, :, :]
true_index = np.argmax(y[0])
plt.imshow(image)
plt.axis('off')
plt.show()

# Expand the validation image to (1, 224, 224, 3) before predicting the label
prediction_scores = model.predict(np.expand_dims(image, axis=0))
predicted_index = np.argmax(prediction_scores)
print("True label: " + class_names[true_index])
print("Predicted label: " + class_names[predicted_index])

png

True label: sunflowers
Predicted label: sunflowers

در نهایت، مدل آموزش دیده را می توان برای استقرار در سرویس TF یا TFLite (در موبایل) به شرح زیر ذخیره کرد.

saved_model_path = f"/tmp/saved_flowers_model_{model_name}"
tf.saved_model.save(model, saved_model_path)
2021-11-05 13:09:44.225508: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
WARNING:absl:Found untraced functions such as restored_function_body, restored_function_body, restored_function_body, restored_function_body, restored_function_body while saving (showing 5 of 3985). These functions will not be directly callable after loading.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/saved_flowers_model_efficientnetv2-xl-21k/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/saved_flowers_model_efficientnetv2-xl-21k/assets

اختیاری: استقرار به TensorFlow Lite

TensorFlow بازگشت به محتوا | شما اجازه می دهد استقرار مدل TensorFlow به دستگاه های تلفن همراه و اینترنت اشیا. کد زیر نشان می دهد که چگونه برای تبدیل مدل آموزش دیده برای TFLite و اعمال ابزار پس از آموزش از TensorFlow مدل بهینه سازی جعبه ابزار . در نهایت، آن را در مترجم TFLite اجرا می کند تا کیفیت حاصل را بررسی کند

 • تبدیل بدون بهینه سازی نتایج مشابه قبلی را ارائه می دهد (تا خطای دور زدن).
 • تبدیل با بهینه سازی بدون هیچ داده ای وزن مدل را به 8 بیت کوانتیزه می کند، اما استنتاج همچنان از محاسبات ممیز شناور برای فعال سازی شبکه عصبی استفاده می کند. این کار اندازه مدل را تقریباً 4 برابر کاهش می دهد و تأخیر CPU را در دستگاه های تلفن همراه بهبود می بخشد.
 • در بالا، اگر یک مجموعه داده مرجع کوچک برای کالیبره کردن محدوده کوانتیزاسیون ارائه شود، محاسبات فعال‌سازی شبکه عصبی را می‌توان به اعداد صحیح 8 بیتی نیز تبدیل کرد. در یک دستگاه تلفن همراه، این امر استنتاج را بیشتر تسریع می کند و امکان اجرا بر روی شتاب دهنده هایی مانند Edge TPU را فراهم می کند.

تنظیمات بهینه سازی

2021-11-05 13:10:59.372672: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:363] Ignored output_format.
2021-11-05 13:10:59.372728: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:366] Ignored drop_control_dependency.
2021-11-05 13:10:59.372736: W tensorflow/compiler/mlir/lite/python/tf_tfl_flatbuffer_helpers.cc:372] Ignored change_concat_input_ranges.
WARNING:absl:Buffer deduplication procedure will be skipped when flatbuffer library is not properly loaded
Wrote TFLite model of 826236388 bytes.
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=lite_model_content)
# This little helper wraps the TFLite Interpreter as a numpy-to-numpy function.
def lite_model(images):
 interpreter.allocate_tensors()
 interpreter.set_tensor(interpreter.get_input_details()[0]['index'], images)
 interpreter.invoke()
 return interpreter.get_tensor(interpreter.get_output_details()[0]['index'])
num_eval_examples = 50 
eval_dataset = ((image, label) # TFLite expects batch size 1.
        for batch in train_ds
        for (image, label) in zip(*batch))
count = 0
count_lite_tf_agree = 0
count_lite_correct = 0
for image, label in eval_dataset:
 probs_lite = lite_model(image[None, ...])[0]
 probs_tf = model(image[None, ...]).numpy()[0]
 y_lite = np.argmax(probs_lite)
 y_tf = np.argmax(probs_tf)
 y_true = np.argmax(label)
 count +=1
 if y_lite == y_tf: count_lite_tf_agree += 1
 if y_lite == y_true: count_lite_correct += 1
 if count >= num_eval_examples: break
print("TFLite model agrees with original model on %d of %d examples (%g%%)." %
   (count_lite_tf_agree, count, 100.0 * count_lite_tf_agree / count))
print("TFLite model is accurate on %d of %d examples (%g%%)." %
   (count_lite_correct, count, 100.0 * count_lite_correct / count))
TFLite model agrees with original model on 50 of 50 examples (100%).
TFLite model is accurate on 50 of 50 examples (100%).