Google متعهد به پیشبرد برابری نژادی برای جوامع سیاه است. ببینید چگونه.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

برای ساخت Raspberry Pi از منبع استفاده کنید

این راهنما یک بسته TensorFlow را برای دستگاه Raspberry Pi که دارای Raspbian 9.0 است اجرا می کند. در حالی که دستورالعمل ها ممکن است برای سایر انواع Raspberry Pi کار کنند ، فقط برای این پیکربندی آزمایش و پشتیبانی می شود.

توصیه می کنیم بسته بندی TasporFlow Raspbian را کامپایل کنید. Cross-compilation با استفاده از یک بستر متفاوت برای ساخت بسته از اعزام به آن است. به جای استفاده از RAM محدود Raspberry Pi و پردازنده نسبتاً کند ، ساختن TensorFlow روی یک میزبان قدرتمندتر که دارای Linux ، macOS یا Windows است ، آسانتر است.

میزبان را تنظیم کنید

Docker را نصب کنید

برای ساده سازی مدیریت وابستگی ، اسکریپت build از Docker برای ایجاد یک محیط توسعه مجازی لینوکس برای گردآوری استفاده می کند. نصب Docker خود را با اجرای docker run --rm hello-world تأیید کنید: docker run --rm hello-world

کد منبع TensorFlow را بارگیری کنید

برای کلون کردن مخزن TensorFlow از Git استفاده کنید :

git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
cd tensorflow

پیش فرض پیش فرض شاخه توسعه master . همچنین می توانید برای ساخت یک شعبه رهاسازی اقدام کنید :

git checkout branch_name # r1.9, r1.10, etc.

ساختن از منبع

صلیب کامپایل کد منبع TensorFlow برای ساخت یک بسته پیپ پایتون با های ARMv7 دستورالعمل NEON است که بر روی تمشک پی 2، 3 و 4 دستگاه. اسکریپت ساخت یک ظرف داکر را برای تألیف راه اندازی می کند. همچنین می توانید با تهیه پارامتر "AARCH64" به اسکریپت 'build_raspberry_pi.sh' ARM 64 بیتی باینری (aarch64) بسازید. از میان پایتون 3.8 ، پایتون 3.7 ، پایتون 3.5 و پایتون 2.7 برای بسته هدف انتخاب کنید:

پایتون 3.5

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI-PYTHON3 \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh

پایتون 3.7

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI-PYTHON37 \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh

پایتون 3.8 (64bit)

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI-PYTHON38 \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh AARCH64

پایتون 2.7

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh

برای ساخت بسته ای که از تمام دستگاه های Raspberry Pi پشتیبانی کند - از جمله Pi 1 و Zero - استدلال PI_ONE را تصویب کنید ، به عنوان مثال:

tensorflow/tools/ci_build/ci_build.sh PI \
  tensorflow/tools/ci_build/pi/build_raspberry_pi.sh PI_ONE

پس از اتمام ساخت (30 دقیقه minutes) ، یک پرونده بسته. .whl در فهرست فهرست آثار مصنوعی خروجی درخت منبع میزبان ایجاد می شود. پرونده چرخ را در Raspberry Pi کپی کنید و با pip نصب کنید:

pip install tensorflow- version -cp35-none-linux_armv7l.whl