امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tfio.v0

tensorflow_io

Modules

audio module: tensorflow_io.audio

genome module: Genomics related ops for Tensorflow.

image module: tensorflow_io.image

Classes

class IODataset: IODataset

class IOTensor: IOTensor