سن کلاس کاری fnlwgt تحصیلات تعداد تحصیلات وضعیت زناشویی اشتغال ارتباط نژاد جنسیت به دست آوردن سرمایه از دست دادن سرمایه ساعت در هفته کشور مادری دسته درآمد
0 39.0 خصوصی 297847.0 نهم 5.0 متاهل-همسر-همسر خدمات دیگر همسر سیاه زن 3411.0 0.0 34.0 ایالات متحده <= 50 هزار
1 72.0 خصوصی 74141.0 نهم 5.0 متاهل-همسر-همسر اجرایی-مدیریتی همسر آسیایی- Pac-Islander زن 0.0 0.0 48.0 ایالات متحده > 50 هزار
2 45.0 خصوصی 178215.0 نهم 5.0 متاهل-همسر-همسر ماشین آلات-الهام بخش همسر سفید زن 0.0 0.0 40.0 ایالات متحده > 50 هزار
3 31.0 خصوصی 86958.0 نهم 5.0 متاهل-همسر-همسر اجرایی-مدیریتی همسر سفید زن 0.0 0.0 40.0 ایالات متحده <= 50 هزار
4 55.0 خصوصی 176012.0 نهم 5.0 متاهل-همسر-همسر پشتیبانی فنی همسر سفید زن 0.0 0.0 23.0 ایالات متحده <= 50 هزار