سخنرانی ها ، جلسات محصول ، کارگاه ها و موارد دیگر را از لیست پخش Google I / O مشاهده کنید

tfl.visualization.draw_model_graph

Draws the model graph.

Used in the notebooks

Used in the tutorials

This function requires IPython and graphviz packages.

model_graph = estimators.get_model_graph(saved_model_path)
visualization.draw_model_graph(model_graph)

model_graph a model_info.ModelInfo objects to plot.
calibrator_dpi The DPI for calibrator plots inside the graph nodes.