DelegateFactory

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
giao diện công cộng DelegateFactory
Các lớp con gián tiếp đã biết

Cho phép tạo đại biểu cho các hương vị thời gian chạy khác nhau.

Phương thức công khai

đại biểu trừu tượng
tạo ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
Tạo Delegate quyền cho RuntimeFlavor cho.

Phương thức công khai

đại biểu trừu tượng công khai tạo ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

Tạo Delegate quyền cho RuntimeFlavor cho.

Lưu ý cho các nhà phát triển triển khai giao diện này: Hiện tại TF Lite trong Dịch vụ của Google Play không hỗ trợ các đại biểu bên ngoài (do nhà phát triển cung cấp). Tương ứng, các triển khai của phương pháp này có thể được gọi với RuntimeFlavor.APPLICATION .

Thông số
thời gian chạy