RuntimeFlavor

public final enum RuntimeFlavor

Reprezentuje środowisko wykonawcze TFLite. W przeciwieństwie do InterpreterApi.Options.TfLiteRuntime , to wyliczenie reprezentuje rzeczywiste środowisko uruchomieniowe, które jest używane, podczas gdy ten ostatni reprezentuje preferencję, dla której należy użyć środowiska uruchomieniowego.

Metody odziedziczone

Wyliczenie wartości

public static final RuntimeFlavor APLIKACJA

Środowisko wykonawcze TFLite wbudowane bezpośrednio w aplikację.

publiczny statyczny final RuntimeFlavor SYSTEM

Środowisko wykonawcze TFLite dostarczane przez system (TFLite w Usługach Google Play).