ValidatedAccelerationConfig

رابط عمومی ValidatedAccelerationConfig

رابطی که پیکربندی شتاب تایید شده را مشخص می کند. توسعه دهندگان نباید این رابط را مستقیماً پیاده سازی کنند زیرا فقط از طریق SDK سرویس شتاب پشتیبانی می شود.

روش های عمومی

بایت چکیده[]
سریال سازی ()
پیکربندی شتاب تایید شده سریالی را به صورت بایت برمی‌گرداند.

روش های عمومی

بایت انتزاعی عمومی[] سریال سازی ()

پیکربندی شتاب تایید شده سریالی را به صورت بایت برمی‌گرداند.