GpuDelegate.Options

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
lớp tĩnh công khai GpuDelegate.Options

Lớp này không được dùng nữa .
Thay vào đó, hãy sử dụng GpuDelegateFactory.Options .

Kế thừa từ GpuDelegateFactory.Options để tương thích với mã hiện có.

Hằng số kế thừa

Nhà thầu công cộng

Phương thức kế thừa

Nhà thầu công cộng

Tùy chọn công khai ()