Operator

מפעיל ממשק ציבורי
כיתות משנה עקיפות

הממשק המשותף לשיעורים הנושא שיטת "להחיל", הממיר T לאחת אחרת.

שיטות ציבוריות

תקציר T
חלות (x T)
החלת פעולה על אובייקט T, החזרת אובייקט T.

שיטות ציבוריות

T מופשט הציבורי חלים (x T)

החלת פעולה על אובייקט T, החזרת אובייקט T.

הערה: כנראה שהאובייקט המוחזר יכול להיות זהה עם קלט נתון, וכנראה שניתן לשנות קלט נתון.

פרמטרים
איקס