ColorSpaceType

ColorSpaceType شمارشی عمومی

نشان دهنده نوع فضای رنگی یک تصویر است.

روشهای موروثی

ارزشهای Enum

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType سیاه و سفید

هر پیکسل یک عنصر واحد است که فقط مقدار نور را نشان می دهد.

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType NV12

قالب YUV420sp ، کدگذاری شده به عنوان "YYYYYYYYY UVUV".

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType NV21

قالب YUV420sp ، رمزگذاری شده با عنوان "YYYYYYYY VUVU" ، فرمت استاندارد تصویر در پیش نمایش Android Camera1.

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType RGB

هر پیکسل دارای اجزای رنگ قرمز ، سبز و آبی است.

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType YUV_420_888

فرمت YUV420 مربوط به ImageFormat.YUV_420_888 . فرمت رمزگذاری واقعی (یعنی NV12 / Nv21 / YV12 / YV21) بستگی به اجرای تصویر دارد.

با استفاده از این فرمت تنها زمانی که شما بارگذاری یک Image .

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType YV12

قالب YUV420p ، کدگذاری شده "YYYYYYYYY VV UU".

عمومی استاتیک نهایی ColorSpaceType YV21

قالب YUV420p ، کدگذاری شده به عنوان "YYYYYYYYY UU VV".