ImageProperties

ประชาชน ImageProperties ระดับนามธรรม

แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของวัตถุภาพเมื่อถูกโหลดไปยัง TensorImage ดู TensorImage.load(Bitmap) ImageProperties ขณะนี้ใช้เฉพาะกับ TensorBuffer

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ImageProperties.Builder Builder สำหรับ ImageProperties

ผู้สร้างสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

คง ImageProperties.Builder
นามธรรม ColorSpaceType
นามธรรม int
นามธรรม int

วิธีการสืบทอด

ผู้สร้างสาธารณะ

ImageProperties สาธารณะ ()

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง ImageProperties.Builder สร้าง ()

ประชาชนนามธรรม ColorSpaceType getColorSpaceType ()

int สาธารณะนามธรรม getHeight ()

int สาธารณะนามธรรม getWidth ()