ImageProperties

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
ImageProperties lớp trừu tượng nào

Đại diện cho các thuộc tính của một đối tượng hình ảnh khi được nạp vào một TensorImage . Xem TensorImage.load(Bitmap) . ImageProperties hiện chỉ được sử dụng với TensorBuffer .

Lớp học lồng nhau

lớp ImageProperties.Builder Builder cho ImageProperties .

Người xây dựng công cộng

Phương thức công khai

tĩnh ImageProperties.Builder
trừu tượng ColorSpaceType
int trừu tượng
int trừu tượng

Phương thức kế thừa

Người xây dựng công cộng

ImageProperties công cộng ()

Phương thức công khai

public static ImageProperties.Builder builder ()

public abstract ColorSpaceType getColorSpaceType ()

public int trừu tượng getHeight ()

public int trừu tượng getWidth ()