BaseOptions

کلاس انتزاعی عمومی BaseOptions

گزینه هایی برای پیکربندی Task API به طور کلی.

کلاس های تو در تو

کلاس BaseOptions.Builder سازنده برای BaseOptions .

سازندگان عمومی

روش های عمومی

استاتیک BaseOptions.Builder

روش های ارثی

سازندگان عمومی

عمومی BaseOptions ()

روش های عمومی

عمومی استاتیک BaseOptions.Builder Builder ()