Tham dự Hội nghị chuyên đề Women in ML vào ngày 7 tháng 12 Đăng ký ngay

ComputeSettings.Builder

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
tĩnh public class trừu tượng ComputeSettings.Builder

Builder cho ComputeSettings .

Người xây dựng công cộng

Builder ()

Phương thức công khai

trừu tượng ComputeSettings
trừu tượng ComputeSettings.Builder

Phương thức kế thừa

Người xây dựng công cộng

công Builder ()

Phương thức công khai

public abstract ComputeSettings xây dựng ()

public abstract ComputeSettings.Builder setDelegate ( ComputeSettings.Delegate đại biểu)

Thông số
ủy nhiệm