ComputeSettings.Delegate

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
public static thức enum ComputeSettings.Delegate

Tùy chọn đại biểu bộ tăng tốc TFLite.

Phương thức kế thừa

Giá trị Enum

public static thức GPU ComputeSettings.Delegate

public static thức ComputeSettings.Delegate NNAPI

public static ComputeSettings.Delegate thức NONE